Search
  2017-04-20

  "Vi tror på metangas för svensk fjärrtransporter"

  Biobränslen och alternativa drivlinor är på frammarsch i Sverige. Vi träffade Volvo Lastvagnars Miljöchef Lars Mårtensson för ett samtal om hans syn på dagens och framtidens hållbara transporter.

  Alternativa bränslen

  Om inte biodrivmedel hade ersatt de fossila bränslena skulle koldioxidutsläppen ha varit cirka 3,3 miljoner ton högre under 2015.

  HVO

  • En typ av biodiesel som tillverkas av vegetabiliska oljor (i Sverige ofta råtallolja) eller djurfetter och som är kemiskt identisk med fossil diesel.

  Naturgas

  • Fossilgas som till största delen består av metangas och som minskar koldioxidutsläppen med cirka 10–20 procent gentemot diesel.

  Flytande gas (LNG)

  • LNG och Bio-LNG är naturgas eller biogas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring.

  Biogas

  • En förnybar gas som till största delen består av metan och som framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall, gödsel och organiska rester. Kan minska klimatpåverkan med upp mot 80 procent.

  Förnybar el

  • El som producerats av energikällor som förnyas i snabb takt och är oändliga, till exempel sol, vind, biobränslen och vattenkraft.

  År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Vad krävs för att nå detta mål?

  – Vi har ett bra momentum i Sverige då våra kunder och deras kunder är miljömedvetna och hjälper till att driva på utvecklingen. Den stora utmaningen är att hantera kostnaderna för de hållbara drivmedlen och få lönsamhet i en bransch som redan är prispressad. Här har svenska politiker en viktig roll att se till att det finns rätt incitament. Sedan är det viktigt att inte enbart fokusera på biobränslen, utan även på energieffektivitet, som är lika viktigt för att nå de tuffa målen. Att ha full kontroll över hela bränslets och lastbilens livscykel kommer få en avgörande betydelse för utvecklingen, och det blir allt viktigare med ett nära samarbete mellan både producenter av biobränsle, distributörer och transportköpare.

  Vilka biobränslen är vanligast i Sverige och varför?

  – Just nu är hydrerade vegetabiliska oljor, HVO, mest förekommande. Det är ett utmärkt bränsle som hade kunnat ersätta diesel om inte tillgången varit så begränsad. Beräkningar visar att bara tre procent av dieselförbrukningen i Europa kan ersättas med HVO, varav majoriteten av tillgången redan säljs på den svenska marknaden. Vi måste ha fler alternativ inom de närmaste åren, och mycket talar för att den fossila naturgasen fortsätter att vara det primära alternativet till diesel under många år framöver. Den svenska gasmarknaden satsar just nu på flera tankställen för flytande naturgas, LNG, och tror på en snabb expansion. Naturgasen är basen som möjliggör en successiv inblandning av biogas och därmed finns förutsättningar att minska klimatpåverkan med upp till 80 procent.

  Vilka drivmedel tror Volvo Lastvagnar mest på inför framtiden?

  – Vi tror inte att det finns en enda, global lösning, utan att vi kommer att behöva hitta olika alternativ vid olika tidpunkter, i olika delar av världen och för olika användningsområden. Sedan finns det även både för- och nackdelar med alla bränslen och det är viktigt att inte bara titta på utsläpp under körning utan även på bränslets hela livscykel. Med detta sagt finns det lösningar som vi tycker är extra intressanta för olika segment i ett långsiktigt perspektiv, såsom gasdrivna fordon och elektrifiering.

  Varför satsas det inte mer på eldrift för fjärrtransporter?

  – På Volvo Lastvagnar tror vi i dagsläget mest på el för stadskörning, även om elektrifiering har fantastisk potential även för fjärrtransporter i ett längre tidsperspektiv. Helt eldrivna fjärrtransporter kommer dock att kräva en kontinuerlig tillförsel av el, till exempel från elskena i vägbanan, då batteridrivna långdistansfordon inte är möjliga. Då elektrifierade vägar kräver stora samhällsinvesteringar i infrastruktur ligger denna utveckling sannolikt längre fram i tiden även om vi i dag genomför tester. Vi behöver alternativa lösningar redan nu, och här är gas ett alternativ för att snabbt ta fram nya produkter som ger stora klimatbesparingar.

  Har ni några nyheter på gång inom gasområdet?

  – Under 2018 lanserar vi en ny gaslastbil för fjärrtransporter. Jämfört med vår tidigare gaslastbil för EURO 5, där gasandelen uppgick till 70 procent, har vi nu lyckats öka den till över 90 procent. Den flytande gasen ger även tillräckligt stor energimängd för att kunna köra upp till 100 mil mellan tanktillfällena. Tack vare att det inte är en traditionell gasmotor som tänds med tändstift, utan en dieselmotor där gasen antänds med hjälp av en liten mängd diesel eller HVO, kombineras biogasens klimatnytta med dieselmotorns prestanda, energieffektivitet och körbarhet. Jag och mina kollegor tror starkt på metangas för svenska fjärrtransporter, då bränslet ger stora potentiella besparingar för miljön i form av lägre koldioxidutsläpp, samtidigt som vi behåller prestandan.

  KATEGORIER:
  Miljö
  TAGS:
  alternativa bränslen, bränsle, HVO, biogas, flytande gas, LNG, metangas, Bio-LNG, förnybart bränsle, förnybart drivmedel, drivmedel

  Kommentarer

  RSS
  BESÖK DATORVERSIONEN